Voorwaarden samenwerking

De ondergetekenden:
Financial Lease Nederland B.V., gevestigd te Bisonspoor 3002, 3605 LT MAARSSEN, hierna te noemen: “FinancialLease.nl”

en

Partner, en gelieerde entiteiten en vestigingen, vertegenwoordigd door contactpersoon , hierna te noemen: “Dealer”

overwegende, dat
– FinancialLease.nl een intermediair is in zakelijke lease en voldoet aan de toepasselijke wet en regelgeving; 
– Dealer zich hoofdzakelijk bezig houdt met de koop en verkoop van duurzame bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld auto’s);
– Dealer zijn klanten de mogelijkheid wil bieden om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten aangeboden door FinancialLease.nl;
– Partijen derhalve nadere afspraken wensen te maken in deze overeenkomst (hierna te noemen: “de overeenkomst”) betreffende de samenwerking tussen FinancialLease.nl en Dealer ertoe strekkende dat Dealer niet optreed als financiële dienstverlener en derhalve (conform artikel 1:1 Wft) niet zal bemiddelen en/of adviseren doch slechts de klant zal doorverwijzen naar FinancialLease.nl.

Als volgt overeengekomen:
1. Dealer is in het kader van de overeenkomst enkel en alleen bevoegd om:
  a. De contactgegevens van FinancialLease.nl aan de klant te verstrekken
  b. De volgende gegevens met FinancialLease.nl te delen:
     i. NAW gegevens van de klant
     ii. Gegevens van het leaseobject (merk, model, kenteken, datum eerste tenaamstelling, prijs)
  c. Een kopie van de factuur van het object en een kopie van het rijbewijs van de klant aan Financiallease.nl te verstrekken in hoofde van het opstellen van de leaseovereenkomst

2. Dealer garandeert dat:
  a. hij van de klant specifieke, vrije en geın̈ formeerde toestemming heeft verkregen voor het verzamelen van de NAW gegevens en het delen daarvan met FinancialLease.nl.
  b. hij de klant heeft geïnformeerd over de verwerkingen door, en de privacyverklaring van, FinancialLease.nl.
  c. de NAW gegevens accuraat en up-to-date zijn op het moment van ontvangst door FinancialLease.nl
  d. wanneer hij klantgegevens ontvangt van FinancialLease.nl, deze niet gedeeld worden met derde partijen zonder instemming van de klant en FinancialLease.nl, conform AVG.

3. FinancialLease.nl kent aan Dealer een vergoeding toe indien de aanvraag is ingediend via één van de volgende kanalen:
  a. Telefonisch bij Financial Lease Partner: 085-0431777
  b. Via WhatsApp: 06-25120820 (waarbij het bericht duidelijk aan Financial Lease Partner is gericht)
  c. Per e-mail bij Financial Lease Partner: verkoop@FinancialLease.nl
  d. Via de calculator / lease-voorraadmodule van FinancialLease.nl op Dealers eigen website.

4. Indien de aanvraag in aanmerking komt voor de vergoeding, wordt er, tenzij anders overeengekomen, een provisie uitgekeerd ter hoogte van 2% van het kredietbedrag van een uitbetaalde overeenkomst. Deze provisie wordt eens per maand overgemaakt binnen uiterlijk twee maanden na uitbetaling van het krediet.

5. FinancialLease.nl zal klanten naar Dealer doorverwijzen. FinancialLease.nl verwacht van Dealer dat de klantgegevens en het Financial Leasevoorstel van deze klanten, niet gedeeld wordt met andere financiële dienstverleners, tenzij FinancialLease.nl de aanvraag afwijst. Alleen in laatstgenoemde situatie, mogen uitsluitend met instemming van de klant en FinancialLease.nl, de klantgegevens gedeeld worden met andere financiële dienstverleners. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot het opschorten van de samenwerking.

6. FinancialLease.nl stelt Dealer in staat de klant op een zorgvuldige wijze door te verwijzen naar FinancialLease.nl. FinancialLease.nl verstrekt het voor Dealer benodigde materiaal.

7. Indien het klantcontact louter via Dealer verloopt, zal het leasevoorstel enkel na overleg met FinancialLease.nl de klant aangeboden worden.

8. Dealer meldt een beveiligingslek en/of datalek in de geautomatiseerde omgeving altijd en binnen 72 uur aan FinancialLease.nl.

9. De overeenkomst heeft een duur van onbepaalde tijd. ledere Partij is bevoegd de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, op ieder ogenblik op te zeggen.

10. FinancialLease.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien er sprake is van een change of control bij Dealer, ingeval van faillissement van Dealer, Dealer zodanig handelt dat van FinancialLease.nl redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst nog voortzet dan wel wanneer Dealer in strijd handelt met de geldende wet en regelgeving.

11. De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van FinancialLease.nl alsmede met de provisieregeling en bepalingen die zijn opgenomen in dit formulier. FinancialLease.nl behoudt zich het recht voor om de provisieregeling en bepalingen omtrent de samenwerking te allen tijde te wijzigen.

12. Op de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage is Nederlands recht van toepassing.